1 תמונה מייצגת פרוייקט
4
A012 AB תכנית קומת קרקע
A014 AB תכנית קומה ב
5
6
7
8
9
10
11 (3)